• English (English)


پرینت
 • خانه
 • 7
 • 2
 • 3

فایل اطلاعات جشنواره توسعه شهری

 

باشگاه فرصت های سرمایه گذاری

اخبار و اطلاعیه ها

قوانین و مقررات سرمایه گذاری در ایران
قوانین و مقررات سرمایه گذاری در ایران قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول - تعاریف ماده (1 ) اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد : قانـون : قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی . سرمایه گذار خارجی : اشخـاص حقیقی یا حقوقی غیرا...

12345آخر
 • 1

تاریخ های مهم ثبت نام در بخش های مختلف جشنواره برترین های توسعه شهری ایران

ستاد برگزاری تاریخ های مهم جشنواره برترین های توسعه شهری ایران را به شرح ذیل اعلام می دارد:
بخش جایزه برترین های توسعه شهری ایران
1 مرداد لغایت 1 آبان ماه 1395 : ثبت نام و ارسال مدارک مرتبط
1 مهر لغایت 1 دی ماه 1395 : دریافت مدارک و مستندات ثبت نام

بخش کارگاه های آموزشی و پانل های جشنواره برترین های توسعه شهری ایران
1 مهر لغایت 1 دی ماه 1395 : ثبت نام و ارسال مدارک مرتبط

بخش نمایشگاه تخصصی جشنواره برترین های توسعه شهری ایران
1 مهر لغایت 1 بهمن ماه 1395 : ثبت نام ، ارسال مدارک مرتبط و جانمایی

اطلاعات عمومی جشنواره برترین های توسعه شهری

برگزاري جشنواره و اعطاء جايزه به برترين‌هاي توسعه شهري در ايران فرصتي براي شناخت تجارب موفق در زمينه توسعه شهري در ابعاد مختلف كالبدي، سازماندهي، طراحي، تدوين زيرساخت‌ها، مديريت، خدمات عمومي و معرفي آنها به جامعه مديريت شهري و گروه‌هاي مؤثر در آن است. اين جشنواره همچنين فرصتي براي تبادل تجربه بين شركت كنندگان فراهم مي‌كند كه موجب آموزش نيز مي‌شود. در شهرهاي كشور متناسب با شرايط اجتماعي، فرهنگي، محيطي و مديريتي مختلف، روش‌ها و ابتكار عمل‌هاي  منحصر بفردي براي توسعه شهر استفاده مي‌شود كه قابليت انتقال به ساير شهرها و اجراي نسبتاً مشابه دارند. نبود فضاي تبادل تجربه مهمترين مشكل تفاوت‌هاي شديد بين فرايندهاي توسعه شهري در سطح كشور و تفاوت‌ها زياد بين شهرها در زمينه توسعه شهري است. گرچه مباني نسبتاً يكساني براي توسعه شهري وجود دارد ولي تركيب آن با شرايط مختلف و اجراي مديران متفاوت مي‌تواند نتايج منحصر بفردي ايجاد كند كه شايسته است اين تجربه با ساير شهرها نيز انتقال يابد.
جشنواره برترين‌هاي توسعه شهري فرصتي گران‌بها براي تبادل تجربيات بين افراد و گروه‌هايي است كه با اعتماد به نفس تجربيات خود را در سطح برترين دانسته و آنها را به جشنواره پيشنهاد كرده‌اند. گردآوري و انتشار تجربيات برتر، جامعه بزرگتري را در سراسر كشور تحت پوشش قرار خواهد داد كه يكي از اقدامات اين جشنواره خواهد بود. اين تجربيات در سال‌هاي آتي پايگاهي مملو از تجربيات موفق در عرصه توسعه شهري را فراهم خواهند آورد كه كمك بزرگي در بهبود روش‌ها و فرايندهاي توسعه شهري براي نيل به توسعه پايدار شهري خواهد شد.

جشنواره تقدير از برترين‌هاي توسعه شهري ايران با هدف ترويج ابتكار عمل‌هاي موفق در توسعه شهري پيشنهاد شده از شهرهاي سراسر كشور، سعي دارد بر اساس منشوري كه اهداف زير را محقق مي‌سازد، برنامه‌ريزي و اجرا شود. اين منشور تضمين كننده رعايت اصول حرفه‌اي و اخلاقي در فرايند پذيرش، ارزيابي اوليه، داوري و انتخاب ابتكار عمل‌هاي برتر و اعطاء جايزه و لوح تقدير به آنها است.

منشور جشنواره برترین های توسعه شهری ایران

منشور اجرايي جشنواره برترين‌هاي توسعه شهري ايران بر اصل زير استوار است:
1- رعايت اخلاق حرفه‌اي در بررسي و داوري پيشنهادات ارائه شده.
2- استفاده از متخصصان و صاحب ‌نظران و افراد مجرب در حوزه هاي موضوعي مرتبط با توسعه شهري در كميته ارزيابي مقدماتي و داوري نهايي پيشنهادات.
3- قدرداني از ابتكار عمل‌های افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و موسسات در توسعه شهري كشور.
4- ايجاد فرصت تبادل نظر و تجربه و آموزش در زمينه توسعه شهري.
5- ايجاد فضاي رقابتي بين شهرها در زمينه ابتكار عمل‌هاي توسعه شهري.

6-ترويج استانداردها و روش‌هاي مطلوب براي توسعه شهري.

شرکت کنندگان جشنواره برترین های توسعه شهری

با توجه به موضوع اصلي جشنواره، شركت كنندگان واجد صلاحيت براي شركت در جشنواره به سازمان‌ها، نهادها، گروه‌هاي اجتماعي و اشخاصي محدود مي‌شود كه طرح‌پيشنهادي اجرا شده آنها در توسعه شهري حداقل در يك شهر مؤثر بوده است.
بنا بر اين جشنواره پذيراي شركت گروه ها و افراد زير است:
1- سازمان‌هاي دولتي محلي
2- سازمان‌ها و نهادها و تشكل‌هاي عمومي غير دولتي
3- شهرداري‌ها
4- شوراهاي اسلامي شهر
5- سازمان‌هاي مردم نهاد و جامعه محور
6- برنامه‌ريزان و طراحان شهري ( اشخاص يا مهندسان مشاور بدون تعلق مكاني به يك شهر خاص)
7- مراكز پژوهشي دانشگاهي و مستقل (بدون تعلق مكاني به يك شهر خاص)
8- رسانه‌هاي عمومي محلي و غير محلي
9- سازمان‌ها و نمايندگي‌هاي بين‌المللي  داراي تجربه مربوط به شهرهاي ايران

10-اشخاص حقيقي و شرکت های خصوصی

معیارهای کلی ارزیابی جشنواره برترین های توسعه شهری

انتخاب طرح‌هاي برتر در عرصه توسعه شهري كه بتواند راهگشاي ساير شهرها در توسعه خود باشند، نيازمند تعيين معيارهاي مناسبي براي انتخاب اين طرح ها است.
در اين جشنواره از معيارهاي زير براي انتخاب طرح‌هاي برتر و شايسته تقدير استفاده خواهد شد.
1- اثرگذاري مثبت و محسوس بر محيط زيست و منابع طبيعي
2- دستيابي به اهداف بر اساس برنامه زماني تعيين شده
3- پذيرش اجتماعي طرح و مشاركت جامعه در برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و اجراي طرح
4- فراگيري اجتماعي (سني، جنسي، قومي و مذهبي) و رفع تبعيض
5- مديريت خوب در فرايند انجام طرح
6- انتقال صحيح تجربه و قابليت انتقال‌تجربه
7- توانمندسازي اجتماعي و مديريتي
8- پايبندي به مقررات، اصول علمي و نيازها و اولويت‌هاي جامعه
9- نو‌آوري و ابتكار در سطح محلي و ملي

10- مديريت صحيح هزينه‌ها و بانكي شدن طرح

شرایط ارائه پیشنهادات جشنواره برترین های توسعه شهری

در جشنواره برترين‌هاي توسعه شهري، پيشنهاداتي مورد بررسي و داوري قرار مي گيرند كه داراي شرايط زير باشند:
1- در بازه زماني سال‌هاي 1390 تا زمان برگزاري جشنواره بطور كامل اجرا شده باشند.
2- در چارچوب موضوعات تعيين شده براي جشنواره باشند
3- در طرح‌هاي مربوط با سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مردم مشاركت كرده باشند.

4- بر اساس دستورالعمل مستندسازي جشنواره تنظيم و ارائه شده باشند.

فرایند پذیرش، ارزیابی و داوری پیشنهادات جشنواره برترین های توسعه شهری

پيشنهادات دريافت شده توسط دبيرخانه پس از ثبت و اعلام دريافت، حسب موضوع تفكيك مي شوند و بطور شكلي با الگوي مستند سازي جشنواره مطابقت داده مي‌شوند. در اين مرحله پيشنهادات غير منطبق با الگو براي اصلاح مجدد برگردانده مي‌شوند. ساير پيشنهادات نيز به كميته فني جشنواره ارسال مي‌شوند. طرح‌هاي برگردانده شده در صورت اصلاح و ارسال مجدد، به كميته فني جشنواره ارسال مي‌شود.
بررسي و ارزيابي پيشنهادات و تعيين پيشنهادات برتر و شايسته تقدير و دريافت جايزه، توسط دو گروه شامل كميته فني و گروه داوري انجام مي‌شود. كميته فني پيش از گروه داوري، به بررسي پيشنهادات و ارزيابي آنها مي‌پردازد و نتيجه را به گروه داوري ارائه مي‌كند. در كيمته فني سه برابر طرح‌هاي قابل تقدير و دريافت جايزه انتخاب و براي بررسي و ارزيابي نهايي به گروه داوري ارسال مي‌شود.

براي انتخاب نهايي طرح‌هاي قابل تقدير و دريافت جايزه، گروه داوري به بررسي و ارزيابي پيشنهادات منتخب كميته فني مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در اين گروه نظر نهايي درباره پيشنهادات قابل تقدير و دريافت جايزه در حضور اعضاء ارائه مي‌شود.

مراحل ثبت نام جشنواره برترین های توسعه شهری

ستاد برگزاری جشنواره برترین های توسعه شهری نسبت به ثبت نام متقاضیان در طی دو مرحله اقدام نموده است.

مرحله اول:
ثبت نام برای حضور در بخش مسابقه (جایزه ملی تقدیر از برترین های توسعه شهری) از اول مرداد ماه لغایت اول آبان سال 95)
با عنایت به زمان مورد نیاز برای انجام مراحل ثبت نام و دریافت مدارک از متقاضیان از سوی ستاد اجرایی از متقاضیان تقاضا می گردد نسبت به تکمیل و ارسال فرم ثبت نام در این بخش حداکثر تا زمان اعلام شده اقدام نمایند . بدیهی است بعد از این تاریخ ثبت نام متقاضیان امکان پذیر نخواهد بود.
مدارک مورد نیاز: فرم ثبت نام جایزه ملی برترین های توسعه شهری ایران
فیش واریزی (اسناد و مدارک مورد نیاز هیئت داوران بعد از ثبت نام اولیه به متقاضیان اعلام خواهد شد.

مرحله دوم:
ثبت نام برای حضور در کارگاه های آموزشی و نمایشگاه تخصصی از اول مهرماه لغایت اول بهمن سال 95)
مدارک مورد نیاز: فرم ثبت نام نمایشگاه تخصصی و یا کارگاه آموزشی
فیش واریزی

درصورت تمایل برای دریافت فرم ثبت نام و مدارک مربوطه با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمائید.

گروه های مورد نظر برای ارزیابی و انتخاب از سوی داوران جشنواره برترین های توسعه شهری

 1. توسعه اقتصادي و كاهش فقر شهري
 2. بهداشت شهري
 3. توسعه جوامع و فراگيري اجتماعي
 4. توانمندسازي جوامع و مديريت شهري
 5. تأمين و مديريت خدمات اجتماعي
 6. مديريت ترافيك و توسعه حمل و نقل عمومي شهري
 7. تأمين زيرساخت‌ها و شبكه‌هاي شهري
 8. اصلاح الگوي مصرف شهري
 9. حفظ، ارتقاء و مديريت محيط زيست شهري
 10. همكاري‌هاي بين شهري داخلي و بين‌المللي
 11. حكمراني شهري
 12. مسكن شهري
 13. مديريت كاربري زمين شهري
 14. حقوق شهروندي و تكريم شهروندان
 15. ايمني و امنيت شهري
 16. گردشگري شهري
 17. برنامه‌ريزي و طراحي شهري
 18. توسعه پایدار شهری
 19. مدیریت اطلاعات و دانش شهري
 20. احياء، بهسازي و بازسازي مشاركتي مناطق فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهري

الگوی مستندسازي و ارائه پيشنهادات به جشنواره برترین های توسعه شهری

كليه طرح‌هايي كه براي داوري به جشنواره پيشنهاد مي‌شوند بايد در چارچوب فرايند زير تنظيم و ارائه شوند. پيشنهاداتي كه بدون توجه به اين دستورالعمل ارائه شوند، برگردانده مي‌شوند.
1- نام و محل وقوع تجربه برتر

2- نشاني اقدام كننده تجربه برتر
3- فرد مسئول مكاتبات
4- همكاران
5- شرح هزينه‌ها و نحوه تأمين و سهم شركاء
6- تعيين گروه دربرگيرنده پيشنهاد
استفاده از اطلاعات در تصميم‌گيري - حكمراني شهري - برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي- مديريت كاربري زمين- رسانه- معماري و طراحي شهري- كاهش فقرلگوهاي توليد و مصرف-جوامع منعطف-برابري جنسيتي و فراگيري اجتماعي- ايدز-آب و بهداشت-توسعه اقتصادي-مديريت بلاياي طبيعي-فنآوري، ابزار و روش‌ها- زيرساخت‌ها، ارتباطات،حمل و نقل- مسكن و حقوق بشر -بكارگيري مدني و احياء فرهنگي- مسكن- همكاري فني و بين‌المللي-كودكان و جوانان
7-
سطح یا مقیاس عمل از سطح محلی تا جهانی
8- نوع بوم يا اكوسيستم محل وقوع
9- خلاصه پيشنهاد در حداكثر 300 كلمه
10- تاریخ های مهم در پيشنهاد حداكثر 5 تاريخ با توصيف حداكثر 6 كلمه براي هريك
11- شرح پيشنهاد در 2000 كلمه با سرفصل‌هاي زير:
1- وضعيت قبل از اجراي طرح
2- اولويت‌هاي طرح
3- اهداف و راهبردها و نحوه تدوين آنها
4- نحوه بسيج منابع
5- فرايند انجام كار
6- نتايج بدست آمده
7- پايداري
8- درس‌هاي فراگرفته شده
9- انتقال (تجربه و قابليت استفاده از آن)
10- قوانين و سياست‌هاي مرتبط با طرح
11- منابع
12- مواد پشتيبان