• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  منابع تأمین سرمایه
  منابع تأمین سرمایه سرمایه مورد نیاز برای اجرای فعالیتهای مختلف در اختیار افراد و مؤسساتی است که یا خود به عنوان شخص حقیقی مالک آن است یا به نمایندگی از صاحبان متعدد، وظیفه بکار گرفتن سرمایه دیگران در فعالیتهای مختلف و تضمین نسبی سودآوری مناسب برای آنها است. بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری...

  قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری
  قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری مشترک در اجرای پروژه های، ترتیبات قراردادی متنوعی وجود دارد که سرمایه گذار و سرمایهپذیر برای تنظیم روابط بین خود در اجرای پروژه مورد استفاده قرار میدهند. مشهور ترین نوع قراردادهای مشارکتی، ساخت ـ بهرهبرداری ـ انتقال است. این نوع در بیشتر قرارد...

  سرمایه، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه‌
  سرمایه، سرمایهگذاری و بازار سرمایه در موضوع تأمین سرمایه برای طرحهای شهرداریها، مفاهیم اقتصادی متنوعی استفاده میشود که شناخت کلی آنها میتواند به درک بهتر موضوع و اقدام مناسبتر کمک کند. مهمترین مفاهیم قابل بررسی در این زمینه عبارتند از: سرمایه، سرمایهگذاری، سرمایهگذار و بازار سرمایه است ...

  روش های تامین سرمایه
  روشهای تامین سرمایه نحوه تأمين سرمایه براي انجام پروژه هاي زيربنايي و بهره برداري از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان يکي از مهمترين چالشهاي پيش روي سازمانهای عمومی در کشورهاي مختلف بخصوص در حال توسعه است. با توجه به وضعيت خاص کشورهاي در حال توسعه و بحرانهاي مالي در اين کشور...